Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO20

1. Các yêu cầu:
2. Trộn vật liệu:
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.

Hướng dẫn thi công hệ thống sơn phủ Epoxy KeraSEAL ADO40

1. Các yêu cầu:
2. Trộn vật liệu:
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.