Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng KERASEAL ADO30

1. Các yêu cầu:
anh-31234
2. Trộn vật liệu:
anh-512
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
anh-41234567

 

anh-11234