Hệ thống phủ epoxy tự cân bằng KERASEAL ADO40

1. Các yêu cầu:
anh-412345
2. Trộn vật liệu:
anh-3123456789
3. Các bước thi công hệ thống sơn – Hệ thống 01 lớp lót và 02 lớp sơn phủ.
anh-51

 

anh-1123