Hệ thống vữa keo epoxy ba thành phần KERACRETE RM120

1. Các yêu cầu:
vuasuachuabemat0123
2. Trộn vật liệu:
vuasuachuabemat01234
3. Các bước thi công hệ thống vữa keo epoxy 3 thành phần KERACRETE RM120
vuasuachuabemat01235

 

vuasuachuabemat01236