APT Việt Nam nhận Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Hợp quy

 

QCVN 16:2014/BXD là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo thông tư số 15/2014/TT-BXD
11-chung-nhan-hop-quy-012016
APT – được nhận giấy chứng nhận tiêu chuẩn hợp quy về sản phẩm, vật liệu xây dựng