ကုမၸဏီအား မိတ္ဆက္္ျခင္း


APT VIETNAM COMPANY

ခံယူခ်က

APT VIETNAM COMPANY ကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတြင္း ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ စက္မွုလုပ္ငန္းသံုး သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေလာကတြင္ စစ္မွန္၍ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။. APT VIETNAM ၏ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သံုးစြဲရအဆင္ေျပမွုမ်ားေႀကာင့္ APT VIETNAM သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုပၼဏီမ်ား၊ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအတြက္ ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိျပီး လုပ္ငန္းတခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အလိုက္ အထူး၀န္ေဆာင္မွုေပးလ်က္ရွိပါသည္။. “အရည္အေသြးသည္ထုတ္ကုန္၏တန္ဖိုး” ဆုိသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထား၍ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး အားပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ျပီး ယံုႀကည္


ရည္မွန္းခ်က

ေစ်းကြက္အတြင္း: ရွိ ကြန္ကရစ္ႀကမ္းခင္းကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း တခုခ်င္းဆီအလိုက္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ထုတ္ကုန္အသံုး ျပဳနိုင္ေစရန္ အၾကံေပးျခင္း

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း: ရွင္မ်ားအတြက္ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရေသာထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတခုအျဖစ္ရပ္တည္ျပီးလုပ္ငန္းပိုမိုေအာင္ျမင္ ေရးဦးစားေပးရန္

ဝန္ထမ္းမ်ား: ၏ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ား အားဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ တက္ႀကြ၍ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တခု ျဖစ္ေစရန္

လူမွုပတ္ဝန္း: က်င္ ႏွင့္ စီပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္တို႔အားထပ္တူက်ေစရန္ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္
APT VIETNAM မွဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္


တန္ဖိုးထားမွုမ်ား

CUSTOMER
FIRST

CUSTOMER FIRST ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ အညီ APT VIETNAM ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအား Customer မ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရွိေစရန္ ဦးစားေပးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

CONTINUOUS
RENOVATION

ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ APT Vietnam ၏ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးတိုးတက္ေရး ၊ ထုတ္လုပ္မွုနည္းပညာျမင့္မားေရးနွင့္ စီမံကိန္း တခုခ်င္းစီ အတြက္လို္အပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားပိုမိုထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားလ်ွက္ရွိပါသည္။

HUMAN RESOURCES
IS THE KEY

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္ အဓိက က်သည့္အခ်က္ေႀကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္နည္းပညာသင္တန္းမ်ား အား ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမွုမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရွိေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပး၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်ွက္ရွိပါသည္။

COMMITMENT
TO ACTION

စီမံကိန္း တခုခ်င္းစီ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အစဥ္အျမဲ ပံ့ပိုးေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

TECHNOLOGY & ENVIRONMENT

parallax background

APT VIETNAM – QUALITY TO BRAND


Contact us for a quote and get a free sample